1920-01-28-DK-001
Dansk :: da de en
Home: www.armenocide.net
Link: http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/$$AllDocs/1920-01-28-DK-001
Source: DK/RA-UM/Gruppeordnede sager 1909-1945. 139. N. 1, ”Armenien”.
Edition: Danish diplomatic sources
Departure of telegram: 01/28/1920 08:45 AM
Embassy/consular serial number: Nr. 31/Nr. 1799
Last updated: 03/23/2012


Udenrigsministeren i København (Erik Scavenius) til Gesandten i Paris (Herman Anker Bernhoft)

ChiffertelegramNr. 31 / Nr. 1799
[Til Herman Anker Bernhoft,] Legation Danemark Paris.

Den 28. Januar 1920

Chiffertelegram.

I Rigsdagskredse er det paa Foranledning af herværende Armenier-Venner under Overvejelse, om Rigsdagen ikke i Lighed med den schweiziske Forbundsforsamling skulde foranledige Regeringen til en Sympatihenvendelse til det øverste Raad [dvs. repræsentanterne for USA, Frankrig, Storbritannien og Italien ved fredsforhandlingerne i Versailles] Stop Hertil har jeg foreløbig svaret underhaanden, at et saadant Skridt maatte fraraades af to Grunde, dels af Hensyn til Konsekvenserne, dels fordi Spørgsmaalet havde skiftet Karakter efter Tyrkiets Sammenbrud, idet det nu formentlig ikke vilde blive en Sympatihenvendelse for en undertrykt Race, men Indblanding i et for Fredskonferencen foreliggende politisk Spørgsmaal Stop For at sætte mig i Stand til nærmere at begrunde mit Standpunkt, bedes De indberette, hvorledes det armeniske Spørgsmaal staar paa Konferencen og navnlig, hvorvidt det er Hensigten at Armenien skal være en selvstændig Stat.

Sc. [Erik Scavenius] Nr. 31.

Min. Aff. Etrang. [Udenrigsminister]Copyright © 2006-2019 Matthias Bjørnlund: www.armenocide.net A Documentation of the Armenian Genocide in World War I. All rights reserved